Historie Ústeckého kraje

Historické zápisy lokality Ústeckého kraje v dochovaných kronikách a významných listinách se datují do 10. století. Tehdy zde byly za vlády Přemyslovců vybudovány mnohé královské hradní pevnosti, sloužící jako opěrné body Českého království . Vůbec nejstarší zápisy z té doby, psané česky, byly uloženy v Litoměřické kapitule, která byla postavena v roce 1057. Významnými šlechtickými rody v době středověku byli v Ústeckém kraji Vartemberkové, Zajícové z Házmburka, Berkové z Dubé a Hrabšicové.  Počátek 13. století znamenal pro zdejší kraj počátek vzniku významných královských měst: Žatce, Kadaně, Mostu, Litoměřic, Ústí nad Labem a Loun.

Rozvoj oblasti Ústeckého kraje byl značně omezen častými vojenskými střety v polovině 18. století. Tyto prusko-rakouské války zemi značně oslabily a přinesly i mnoho obětí na životech. Teprve po zrušení nevolnictví a roboty se začala na počátku 19. století rozvíjet průmyslová výroba.

Převážnou část obyvatelstva Ústeckého kraje tvořili Němci, z tohoto důvodu byla většina tohoto území odtržena od Československa a připojena k Německu ještě před začátkem druhé světové války. Po skončení války zas bylo německé obyvatelstvo odsunuto a opuštěné objekty po německých rodinách byly přiděleny přistěhovalcům. Početnou skupinu přistěhovalců tvořili Češi, Slováci, volyňští Češi a Cikáni, složení zejména z národnostních kmenů Romů a Lovarů. (Cikáni nejsou Romové, ale souhrn mnoha národnostních kmenů, z nichž Romové jsou jen jednou z mnoha částí. Dalšími kmeny Cikánů jsou Jezliové, Jenišové, Kalderšové, kaléové, Lalleriové, Lovarové, Manušové a Sinti.) Od 60. do 80. let 20. století byla zdejší krajina značně poškozena těžbou hnědého uhlí a jejím spalováním v tepelných elektrárnách . Těžbe uhlí musela ustoupit také řada obcí a dokonce těžba zasáhla i do historického centra města Most. V 90. letech se těžba hnědého uhlí téměř pozastavila a s ní bohužel i sektor těžkého průmyslu. Ulevilo se sice přírodě, zlepšila se kvalita ovzduší, ale rapidně se zvýšila nezaměstnanost, která patří již mnoho let k těm vůbec nejvyšším v celé republice.

Zřízení samosprávného celku Ústeckého kraje a změny jeho hranic

Na základě článku 99 Ústavy České republiky, ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků  byl vytvořen Ústecký kraj, spolu s ostatními 13 kraji České republiky. Kraje vstoupily v platnost 1. ledna 2000 a 12. Listopadu 2000 proběhly první volby do nově zřízených krajských zastupitelstev.  Toto členění republiky na 14 krajů je velmi podobné rozčlenění na kraje z let 1948 – 1960.

Turistický magazín